Monday, August 31, 2009
אור עיצובים


סטודיו לעיצוב תכשיטי קבלה, ברכה ותכשיטיים בקו יהודי

עיצובים יחודיים ובעלי משמעות


לרכישה און ליין: אור עיצובים


ע"ב שמות הבורא - בתכשיטי הקבלה
ע"ב שמות הבורא מורכבים משלושה פסוקים המובאים בספר שמות פרק י"ד בסיפור קריעת ים סוף לאחר יציאת מצריים. פסוק י"ט - "ויסע מלאך האלוהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם וימד מאחריהם" פסוק כ' " - ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה". פסוק כ"א - "ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרכה ויקבעו המים" כעת אם תרשמו את פסוק י"ט מימין לשמאל ללא רווחים, מתחתיו את פסוק כ' משמאל לימין ללא רווחים, ומתחתיו את פסוק כ"א מימין לשמאל ללא רווחים, אז נוצרו 72 שמות בני 3 אותיות כל אחד - השמות הם המפתח לאנרגיה עצומה האצורה בתוכם ליצירת שינוי הגנה שפע רווחה והרחקת הרוע.